საგანგებო ან საომარი მდგომარეობის გამოცხადების შედეგად დაუშვებელია:

სახლემწიფოს ან პირის განთავისუფლება სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან

შემდეგი უფლებების შეზღუდვა:

სიცოცხლის, ღირსებისა და პიროვნული ხელშეუხებლობის უფლებები

რწმენისა და სინდისის თავისუფლება

უფლება, არ განიცადო იძულებითი ასიმილაცია, შეინარჩუნოს, გამოხატოს ან განავითაროს თავისი კულტურული რელიგიური, ლინგვისტური თუ სხვა კუთვნილება.

თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის უფლებები

სამართლიანი განაჩენისა და სასჯელის უფლება

განმეორებითი დევნის აკრძალვა და გასაჩივრების უფლება