დაუშვებელია ერთი და იგივე დანაშალისათვის პირის განმეორებით დევნა.

მსჯავრდებულს აქვს სასამართლო გადაწყვეტილების კანონით დადგენილი წესით გასაჩივრების უფლება.

მსჯავრდებულს უფლება აქვს მის მიერ სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრების შემთხვევაში ზემდგომმა სასამართლომ მსჯავრი არ დასდოს უფრო მძიმე დანაშაულში და არ შეუფარდოს უფრო მძიმე სასჯელი.