მთავრობის წევრის უფლებამოსილების ვადა განისაზღვრება 5 წლით და მანამ, სანამ მისი მემკვიდრე არ იქნება არჩეული და არ შეუდგება უფლებამოსილებათა განხოციელებას

ერთი და იგივე პიროვნებას მთავრობის წევრის თანამდებობა შეიძლება ეკავოს არა უმეტეს ზედიზედ 10 წლის განმავლობაში.

პირს, რომელსაც ბოლო 10 წლის განმავლობაში 8 წელი ეკავა მთავრობის წევრის თანამდებობა, მთავრობის წევრის თანამდებობის დაკავების უფლება აქვს უფლებამოსილების ვადის შეწყვეტიდან არანაკლებ 5 წლის შემდეგ.