პალატის წევრთა მეათედს უფლება აქვს შექმნას ფრაქცია

კომიტეტებში ადგილები ფრაქციებს შორის ნაწილდება მათი რიცხოვნების პროპორციულად

ფრაქცია ხმას აძლევს მისი წევრების სახელით, გარდა იმ შემთხვეევისა, როცა წევრს სურს დამოუკიდებლად მისცეს ხმა