მეწარმეობა და შრომა თავისუფალია

ყველას აქვს კონტრაქტის თავისუფლება

შრომითი ურთიერთობა ეფუძნება მხარეთა თანასწორობასა და ნების თავისუფლებას შრომითი ურთიერთობების ინდივიდუალური ან კოლექტიურ ფორმის არჩევაში

კანონით დადგენილ შემთხვევებსა და წესით გაფიცვისა და ლოკაუტის უფლება აღიარებულია

ადამიანების, საქონლის, მომსახურებისა და კაპიტალის გადაადგილების თავისუფლება გარანტირებულია კანონით დადგენილი წესით