ყოველ ადამიანს, როგორც დამოუკიდებლად, ისე სხვებთან ერთად, აქვს გაერთიანების თავისუფლება, რაც უპირველეს ყოვლისა გულისხმობს უფლებას, კანონით დადგენილი წესით:

სავალდებულო რეგისტრაციის ან სხვა სახის ნებართვის გარეშე თავისუფლად შექმნას პოლიტიკური, პროფესიული, რელიგიური, კულტურული, ენობრივი, სამოქალაქო, საქველმოქმედო ან სხვა სახის გაერთიანება;

ნებაყოფლობით გაწევრიანდეს ან უარი თქვას ნებისმიერი გაერთიანების წევრობაზე, აგრეთვე მოიზიდოს წევრები და შემოწირულობები და მოიპოვოს იურიდიული პირის სტატუსი;

კანონით დადგენილი წესით დამოუკიდებლად აირჩიოს ხელმძღვანელები და წამომადგენლები;

ქველმოქმედებისა და არასამეწარმეო საქმიანობისათვის ისარგებლოს საგადასახადო შეღავათებით.