ყველა ადამიანს აქვს გამოხატვის თავისუფლება, რაც უპირველეს ყოვლისა გულისხმობს:

აზრის აბსოლუტურ და განუყოფელ თავისუფლებას;

საკუთარი შეხედულებების გამოთქმის იძულებისაგან აბსოლუტურ და განუყოფელ თავისუფლებას;

პოლიტიკური სიტყვისა და დებატების თავისუფლებას;

ნებისმიერი ფორმით ინფორმაციის და იდეების მოძიების, მიღების, შექმნის, შენახვის, დამუშავებისა და გავრცელების უფლებას;

ბეჭდვითი, ელექტრონული ან სხვა მედიის თავისუფლებასა და ყოველგვარი ცენზურის დაუშვებლობას;

ჟურნალისტის უფლებას არ გათქვას ინფორმაციის წყარო;

მხილების თავისუფლებას და მამხილებელთა დაცვას;

სწავლის, სწავლებისა და კვლევის აკადემიურ თავისუფლებას;

ხელოვნების, შემოქმედებისა და გამოგონების თავისუფლებას;

ქველმოქმედების თავისუფლებას;

ნებისმიერ ენაზე მეტყველების, ნებისმიერი დამწერლობის გამოყენების უფლებას;

უფლებას, არ განიცადოს იძულებითი ასიმილაცია, შეინარჩუნოს, გამოხატოს ან განავითაროს თავისი კულტურული რელიგიური, ლინგვისტური თუ სხვა კუთვნილება.