აღმასრულებელ ხელისუფლებას ახორციელებს შტატის მთავრობა

საკანონმდებლო ხელისუფლებას ახორციელებს 2 პალატიანი ლეგისლატურა

შტატის მთავრობისა და ლეგისლატურის არჩევის წესი, უფლებამოსილებები – ფედერალური მთავრობისა და პარლამენტის იდენტური

შტატის მთავრობისა და ლეგისლატურის 1-ლი პირდაპირი არჩევნები ჩატარდება 2025 წელს. არჩეული ლეგისლატურა მიიღებს შტატის კონსტიტუციას

2025 წლამდე შტატის შემადგენლობაში შემავალი მუნიციპალიტეტების საკრებულოები საკუთარ წევრთაგან ირჩევენ ლეგისლატურას კანონით დადგენილი წესით, ხოლო მთავრობას ირჩევს შტატის საარჩევნო კოლეგია