მთავრობა ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი ნიშნავს და ათავისუფლებს აღმასრულებელი ხელისუფლების ყველა მოხელეს, აგრეთვე განსაზღვრავს მათ უფლებამოსილებებს

ინფორმაცია, რომლის გამჟღავნება ხელს შეუშლის აღმასრულებელ ხელისუფლებას საკუთარი კონსტიტუციური პრეროგატივების განხორციელებაში, დაცულია გამჟღვანებისაგან აღმასრულებელი პრივილეგიით